Oblasti právnej pomoci

Hospodárska súťaž

V procese právneho poradenstva týkajúceho sa projektov reštrukturalizácie firiem zabezpečujeme vypracovanie optimálnej právnej agendy súvisiacej s rozdelením, zlúčením alebo splynutím spoločností, spracúvame právne analýzy týkajúce sa posúdenia dôsledkov uvedených transakcií na hospodársku súťaž, poskytujeme právnu pomoc v procese schvaľovania domácich a zahraničných transakcií s dosahom na relevantný trh a zastupujeme klientov v konaní pred Protimonopolným úradom SR ako aj v prípadných súdnych konaniach pred Najvyšším súdom SR.