Náš tím

JUDr. Mária Majeriková

advokátka

telefón:
+421 2 555 67 331
+421 2 555 67 332
+421 2 555 67 333
+421 2 555 67 334
+421 2 555 67 335
fax:
+421 2 555 67 336
e-mail:
majerikova@ak-majerikova.sk
Odborné skúsenosti
od r. 1992
Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej.
Pozícia: zakladajúca advokátka (od roku 2000 Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners. Pozícia: Senior Partner; od roku 2012 Advokátska kancelária Majeriková & Partners. Pozícia: Senior Partner)
1985 – 1992
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Pozícia: vysokoškolská učiteľka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva
1991 – 1994
Akademieseminare Froma – vzdelávacia agentúra.
Pozícia: zakladateľka agentúry a lektorka.
Náplň činnosti: organizovanie odborných seminárov a výkon prednáškovej činnosti v Spolkovej republike Nemecko, Českej republike a Slovenskej republike, na témy súvisiace s rozvojom medzinárodných investícií v bývalej Československej republike
ÖPWZ Viedeň – rakúske vzdelávacie centrum.
Pozícia: externá lektorka.
Náplň činnosti: výkon prednáškovej činnosti v Rakúsku na témy súvisiace s právnou úpravou podnikania na Slovensku
1993
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Karl Ernst Leitinger, Viedeň.
Pozícia: konzultant pre otázky týkajúce sa právnych podmienok podnikania zahraničných osôb na Slovensku
1992
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hans Otto Schmidt, Viedeň.
Pozícia: konzultant pre otázky rozvoja a podpory investícií v oblasti súkromného sektora na Slovensku
júl – sep. 1990
Bürges Förderungsbank Viedeň.
Pozícia: odborný poradca pre otázky rozvoja podnikania a hospodárskej spolupráce krajín východnej a západnej Európy
od r. 1999
Dôverná advokátka Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave, menovaná do funkcie rozhodnutím Spolkového ministerstva pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky
Členstvo v profesijných združeniach
od r. 1991
Člen Slovenskej advokátskej komory
od r. 1995
Člen medzinárodného zväzu advokátov EUROJURIS INTERNATIONAL
Člen nemeckého spolku advokátov EUROJURIS DEUTSCHLAND
od r. 1997
Člen Českej advokátskej komory
od r. 1999
Člen Slovensko – rakúskej obchodnej komory
Vzdelanie
1980 – 1985
Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1990
UHH – Študijný a prednáškový pobyt na Fakulte právnych vied Univerzity Hamburg, Spolková republika Nemecko
1991
Letná univerzita v Linzi, zameraná na problematiku prechodu od plánovaného hospodárstva k trhovému hospodárstvu, Rakúskej republiky
Publikačná činnosť

Autorka a spoluautorka viacerých odborných kníh, učebných textov a odborných článkov z oblasti hospodárskeho a obchodného práva, z toho nasledovných knižných publikácií:

  • Majerikova, M. – Popper, A.: Die kleine Privatisierung in der CSFR, Bank Verlag Wien und Orac Verlag, Wien 1991
  • Moravčík, J. – Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, Iura Edition, Bratislava 1995 (členka autorského kolektívu, autorka komentovaného textu v častiach: Všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach, Verejná obchodná spoločnosť, Komanditná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Tiché spoločenstvo)
  • Patakyová, M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ, Verlag Dashofer, Bratislava 1998 (členka autorského kolektívu, autorka textu v častiach: Podmienky výkonu podnikateľskej činnosti zahraničných osôb na území SR, Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným)
  • Ovečková O. a kol: Obchodný zákonník, Komentár, Iura Edition, Bratislava 2002. 2005, 2009 (členka autorského kolektívu, autorka komentovaného textu v častiach: Všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach, Verejná obchodná spoločnosť, Komanditná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Tiché spoločenstvo)
  • Ovečková O., Žitňanská L. a kol.: Základy obchodného práva 1, Iura Edition, Bratislava 2010 (členka autorského kolektívu, autorka učebného textu VIII. kapitoly – Spoločnosť s ručením obmedzeným)
  • Žitňanská L., Ovečková O. a kol.: Základy obchodného práva 2, Iura Edition, Bratislava 2012 (členka autorského kolektívu, autorka učebného textu XII. kapitoly – Zmluvy o opatrovaní veci a XV. kapitoly – Ostatné zmluvy v časti I. Zmluva o tichom spoločenstve)
  • Ovečková, Oľga a kolektív: Obchodný zákonník, Komentár 1 a 2, Iura Edition, Bratislava 2012 (členka autorského kolektívu, autorka komentovaného textu v častiach: Všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach, Verejná obchodná spoločnosť, Komanditná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Zmluva o uložení veci, Zmluva o úschove, Tiché spoločenstvo)
Dobrovoľnícka činnosť
2003 – 2010
Spoluzakladateľka a členka predsedníctva rozhodcovského súdu slovenskej arbitráže, rozhodkyňa stáleho rozhodcovského súdu
Od r. 2000
Členka predsedníctva Nadácie slovenskej advokácie v Bratislave. Náplň činnosti: podpora mladých právnikov a talentovaných študentov práva, charitatívna činnosť v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva
Od r. 1999
Členka predsedníctva Nadácie Karola Planka v Bratislave Náplň činnosti: podpora a rozvoj nadaných študentov práva, podpora rozvoja právnej vedy a osvetovej činnosti
Znalosť cudzích jazykov
Nemecký jazyk:
aktívne slovom a písmom
Ruský jazyk:
aktívne slovom a písmom