Oblasti právnej pomoci

Pracovné právo

Rovnako, ako je dynamický pracovný trh, sú dynamické aj zmeny v oblasti pracovného práva. Naši právnici sa týmto rozvojom intenzívne zaoberajú, pričom nezabúdajú ani na meniace sa podmienky na medzinárodnom trhu práce, najmä v súvislosti s rozširujúcim sa voľným pohybom pracovných síl v rámci krajín EÚ.

Poradenstvo v tejto oblasti sa neobmedzuje iba na vypracovanie pracovných zmlúv a ich zmien, ale aj na rokovania a uzatváranie kolektívnych zmlúv, riešenie pracovno-právnych sporov, uzatváranie dohôd o rozviazaní pracovného pomeru, zmlúv o prevzatí zamestnancov v procese reštrukturalizácie podnikov a pod.