Profil spoločnosti

Advokátska kancelária Majeriková & Partners patrí medzi popredné slovenské advokátske kancelárie. V oblasti právnych služieb pôsobí od roku 1992.

Vzhľadom na odborné jazykové znalosti členov kancelárie sú právne služby popri slovenskom jazyku poskytované aj v jazyku anglickom a nemeckom. Vďaka užšej špecializácii vyplývajúcej z vnútroorganizačnej štruktúry kancelárie sú jednotliví právnici schopní poskytnúť našim klientom právne poradenstvo na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Cieľom snaženia všetkých členov kancelárie je popri hľadaní právne optimálnych riešení pomôcť klientom dosiahnuť nimi vytýčené ciele aj s prihliadnutím na ich individuálne komerčné potreby. Naša snaha je preto orientovaná na nachádzanie jednoduchých praktických riešení, ktoré čo najviac zodpovedajú hospodárskym požiadavkám klientov a cieľom, ktoré si vytýčili.

Viacerí členovia advokátskej kancelárie absolvovali odborné stáže v zahraničí, v dôsledku čoho sú schopní popri skúsenostiach s aplikáciou slovenského práva poskytnúť klientom aj právnu pomoc pri presadzovaní nimi plánovaných medzinárodných transakcií a pomáhať im viesť obchodné rokovania so zahraničnými klientmi s cieľom uzatvárať zmluvy s medzinárodným prvkom. Vývoj hospodárskych vzťahov v súčasnom globalizačnom procese si vyžaduje nielen dokonalé ovládanie slovenskej právnej úpravy, ale aj znalosť medzinárodných právnych úprav, predovšetkým právnych úprav krajín, z ktorých pochádzajú zmluvní partneri našich klientov. S týmto cieľom vznikla úzka spolupráca advokátskej kancelárie s viacerými renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami etablovanými v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Vďaka členstvu v medzinárodných advokátskych spolkoch EUROJURIS International a EUROJURIS Deutschland je kancelária schopná ponúknuť svojim klientom aj rýchle a efektívne právne poradenstvo v otázkach presahujúcich hranice jednotlivých krajín.

Členovia kancelárie sú autormi a spoluautormi viacerých odborných publikácií a článkov z oblasti obchodného a hospodárskeho práva. Svoje odborné vedomosti a bohaté praktické skúsenosti prezentujú aj prostredníctvom prednáškovej činnosti na mnohých odborných seminároch  u nás i v zahraničí.