Referencie

Medzi klientov kancelárie patria zahraničné a slovenské banky, finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti, lízingové spoločnosti, investorské spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebného priemyslu, spoločnosti súkromného práva z oblasti strojárenského, chemického, petrochemického, drevospracujúceho a papierenského priemyslu ako aj spoločnosti zaoberajúce sa šírením reklamy a poskytovaním služieb.

Ťažiskové oblasti doterajšieho pôsobenia advokátskej kancelárie na trhu právnych služieb možno zovšeobecniť nasledovne:

 • vypracovávanie zmlúv o spoločných podnikoch (Joint Ventures), spoločenských a syndikátnych zmlúv vrátane spracovania právnej agendy súvisiacej s kapitalizáciou pohľadávok, zmenami výšky základného imania;
 • vyhotovovanie zmlúv o prevode obchodných podielov a rozhodnutí o zániku účasti spoločníkov;
 • spracovávanie zmluvnej agendy v oblasti kúpy a predaja podnikov alebo ich častí; 
 • štrukturálne zmeny obchodných spoločností, vypracovávanie zmluvných systémov pre zlúčenie, splynutie, rozdelenie a premenu obchodných spoločností vrátane právneho posúdenia s tým súvisiacich otázok kartelového práva, konzultačná činnosť v oblasti fúzií, horizontálnych, vertikálnych a konglomeračných koncentrácií, odborné poradenstvo súvisiace s problematikou ochrany hospodárskej súťaže vrátane s tým súvisiaceho zastupovania mandantov pred Protimonopolným úradom SR ako aj v súdnom konaní o ochrane hospodárskej súťaže pred Najvyšším súdom SR; 
 • spracovávanie právnej agendy súvisiacej so založením, zrušením alebo zmenami organizačných zložiek (odštepných závodov, pobočiek a prevádzkarní); 
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie; 
 • vykonávanie právneho auditu a s tým súvisiace vypracovanie právnych rozborov a analýz; 
 • spracovávanie zmlúv o poskytovaní úverov a cezhraničnom financovaní domácich investičných projektov; 
 • spracovávanie komplexu zmlúv za účelom zabezpečenia záväzkov veriteľa v súvislosti s poskytovaním úverov a pôžičiek s využitím zabezpečovacích právnych inštitútov upravených a uplatňovaných  na Slovensku a v zahraničí; 
 • vyhotovovanie a právne posúdenie zmlúv o prevode cenných papierov; 
 • zastupovanie klientov pred Centrálnym depozitárom SR; 
 • posudzovanie projektov v rámci privatizačného procesu a právne poradenstvo týkajúce sa štrukturálnych zmien štátnych podnikov; 
 • kúpa a predaj nehnuteľností, zriadenie a výkon záložného práva a s tým súvisiace zastupovanie pred príslušnými katastrálnymi úradmi; 
 • medzinárodné kúpne, nájomné a leasingové zmluvy; 
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody; 
 • právne krytie dodávok a implementácie softvéru a informačných systémov; 
 • príprava licenčných podmienok k softvéru a iným autorským dielam, právna ochrana databáz; 
 • zriaďovanie a poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných služieb a sietí; 
 • zabezpečovanie zmluvnej agendy telekomunikačných operátorov a vonkajších vzťahov s regulátorom telekomunikačných sietí a služieb; 
 • zastupovanie klientov v konaniach pred slovenskými súdmi a pred medzinárodnými rozhodcovskými súdmi pri uplatňovaní nárokov z obchodnoprávnych vzťahov.